LCD HDTV

X322BV-HD HDTV
 • 32" LCD HDTV
 • Dynamic Contrast
 • Energy Star V5.3
 • 3 x HDMI Ports, VGA
X322BV-HD
Based on 80 reviews.
$299.00 $169.99  
X409BV-FHDU HDTV
 • 39" LCD 1080P HDTV
 • High Resolution 1920 x 1080
 • 3 x HDMI Ports
 • Swivel Base ± 25º
X409BV-FHDU
Based on 12 reviews.
$499.00 $219.00  
X409BV-FHD-SP05032
 • Bundle with Black SoundPal Wireless Speaker (SP05032)
 • 39" LCD 1080P HDTV
 • 3 x HDMI Ports
 • ATSC / NTSC / Clear QAM
X409BV-FHD-SP05032
$499.00 $229.99  
X460BV-F120 HDTV
 • 46" LCD 1080P 120Hz HDTV
 • High Resolution 1920 x 1080
 • 4 x HDMI Ports
 • Swivel Base ± 30º
X460BV-F120
Based on 17 reviews.
$699.00  
X508BV-FHD HDTV
 • 50" LCD 1080P HDTV
 • High Resolution 1920 x 1080
 • 3 x HDMI Ports
 • Swivel Base ± 30º
X508BV-FHD
Based on 17 reviews.
$599.00 $249.00  
X505BV-FHDU HDTV
 • 50" LCD 1080P HDTV
 • High Resolution 1920 x 1080
 • 3 HDMI Ports
 • Swivel Base ± 30º
X505BV-FHDU
Based on 26 reviews.
$699.00 $249.00  
X508BV-FHDU HDTV
 • 50" LCD 1080P HDTV
 • High Resolution 1920 x 1080
 • 3 HDMI Ports
 • Swivel Base ± 30º
X508BV-FHDU
Based on 15 reviews.
$599.00 $249.00  
SHOP BY CATEGORY